Gör lobbningen transparent

Medborgarinitiativet för en mer juste politik, gör lobbningen transparent strävar till att göra riksdagens arbete mer redligt. Medborgarna har rätt att veta vem som påverkar våra gemensamma intressen.

Läget i Finland

I en demokrati hör det till saken att man hör olika parter och intressegrupper omfattande, öppet och jämlikt. För att klarlägga och förstå konsekvenser av beslut hjälper det att lyssna till sakkunniga, medborgare, företag och organisationer och man kan också utnyttja den kunskapsresurs som dessa har. Påverkande eller lobbning blir däremot ett problem, om den sker i hemlighet och helt utan insyn. Då kan det politiska beslutsfattandet blir snedvridet och gynna dem som har mest resurser eller de närmaste kontakterna till beslutsfattarna.

“I Finland är lobbningen mycket mindre reglerad än i Bryssel och i själv verket saknas regler helt. I Finland har man ingen aning om vad som är lämpligt och vad som är ojuste.”

Heidi Hautala i boken Brysseli Myyty.

Medborgarna har rätt att veta på vilket sätt olika intressegrupper påverkar politiker och tjänstemän. Det är ju också på väljarnas ansvar att rösta enligt hur väl dessa förvaltat sitt förtroende. Det måste också vara möjligt att offentligt avgöra om man hört olika parter jämlikt.

Medborgarintitativet

Initiativet Gör lobbningen transparent strävar till att öka öppenheten genom att ändra riksdagens arbetsordning. Med hjälp av initiativet skulle man skapa gemensamma rutiner för hur riksdagsledamöternas möten med olika intressegrupper bokförs och offentliggörs utan att privatpersoners integritet hotas. Riksdagsledmöternas möten med  olika intressenter skulle publiceras i ett lobbningsregister, där information om deltagare, organisationer och uppdragsgivare skulle ingå. Dessutom ska riksdagsledmöternas bindningar i sidonnaisuusrekisteri.fi och riksdagens handlingar publiceras som öppna data. På så sätt kan man lättare forska i ämnet.

Som högsta beslutsfattande organ i vårt land borde riksdagen föregå med gott exempel för hela den offentliga sektorn också vad gäller öppenhet och implementering av offentlighet. Detta intiativ utpekar några steg i denna riktning.